کد خبر : 2163
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۵

بهترین آرام بخش گیاهی /دیازپام نخور این گیاه قوی تر است

بهترین آرام بخش گیاهی /دیازپام نخور این گیاه قوی تر است
گیاهان دارویی به مراتب سالم تر و کم عوارض تر از داروهای شیمایی هستند؛

سرویس سلامت چمدون ؛گیاهان داروئی در طب سنتی حائز اهمیت فراوانی هستند و در واقع شاکله اصلی درمان در طب سنتی بر اساس اثر بخشی دارویی این گیاهان است ،سنبل الطیب یکی از این گیاهان معجزه گر است ،ریشـه و ریــزوم آن دارای آمیــدون، تــانن، گلــوکز، اســید فرمیــک، اسیداستیک و مقدار زیادی منگنز است. ریشه سنبل الطیب دارای اثر ضدتشنج قوی بـوده و نیـز در طـب سـنتی از آن در ناراحتی هایی با منشاء عصبی، هیستری، به عنوان کاهش دهنده مقدار دفع ادرار در مبتلایان به بیماری دیابت، رفع بـی خـوابی، دفع گاز معـده، ضـد اسپاسـم و آرام بخـش نیـز اسـتفاده مـی شود.

همچنین ریشه در درمان اختلالات عصـبی بـه ویـژه ســرگیجه، دردهــای عصــبی، ســردرد، میگــرن و اضــطراب و اختلالات زمان یائسگی، سکسکههای مداوم و درد معده کاربرد دارد. آنچه قسمت اعظم اسـتفاده از ایـن گیـاه را در طـب امروز شامل مى شود مصرف آن به عنـوان آرام بخـش اسـت . آثار آرام بخشی سنبل الطیب در کتب اطبای یونان باستان از جمله بقراط قید شده است و کارآزماییهای انجام شده ایـن اثر را تأیید می کنند.

در سال ۱۹۸۱ ،دل لوگیا بیـان کـرد که عصاره ریشه و ریزوم N.jatamansi دارای اثرات تضـعیفی روی مغز موش است. در سال ۱۹۸۲ هازل هاف نشـان داد کـه والرات و ایزووالرات موجود در جاتامانسی منجر به شل شـدن سلولهای عضلانی می شوند. در سال ۲۰۰۱ ،کریستال در مقاله خود پیشنهاد کرد کهjatamansi  N. در پـی تجـویز درازمـدت عوارض جانبی کمتری از بنزودیازپین ها دارد. طبـق مطالعـات اخیر انجام گرفته بر روی ایسکمی مغزی، این گیـاه بـه عنـوان اگونیست گیرنده های گاماآمینوبوتیریک GABA شـناخته شـده است. مطالعات بیوشیمی نشان می دهند که اسید والرنیـک آنزیمی را کـه مسـئول کاتابولیسـم گابـا اسـت، مهـار نمـوده و موجب افزایش غلظت گابا در نسوج مغزی می شـود .

افـزایش غلظت گابا در مغز، فعالیت هسته های مختلف مغزی را کـاهش داده و موجب بروز آثار آرام بخشی می شود. در مطالعات بالینی انجام شده با عصاره این گیاه هیچ گونـه عارضـه، اثـرات ناخواسته و یا حساسیت گزارش نشده است. حتی در بـارداری و شیردهی بی خطر محسوب می شود. در استرالیا جـزء گـروه A  شناخته شده است و از طرف FDA آمریکا ورود آن در مواد غذایی بلامانع اعلام شـده اسـت .رضـایی و همکاران در پژوهش خود با موضوع (مطالعه اثرات تسـکینی و ضداضطرابی عصاره سنبل الطیب در مقایسه به دیازپام) بر روی۳۶ موش نژاد ویستار ماده نشان دادند که عصاره سـنبل الطیـب دارای اثرات تسکینی و ضداضطرابی معنی داری در مقایسـه بـا دیازپام می باشد. صولتی و همکاران هم در پژوهش خود با عنوان(اثرات ضداضـطرابی والپوتریـات هـای مشـتق از گیـاه سنبل الطیب در رت) نشان دادند که والپوتریات ها اثرات ضـد اضطرابی دارند و پس از بررسی بیشتر می تواننـد بـرای کنتـرل اضطراب استفاده شوند.