او شوهر من بود و دوست پسر دخترم /بهرام کثیف ترین آدم عمرم بود

او شوهر من بود و دوست پسر دخترم /بهرام کثیف ترین آدم عمرم بود

سرویس حوادث چمدون ،پس از مرگ همسرم مجبور شدم دنبال کار بگردم ،پس از چند هفته دوندگی و سپردن به دوستان و فامیل در یک شرکت خصوصی کار پیدا کردم ،من همیشه زن خانه بودم و حالا خیلی برام سخت بود که بیرون از خانه و در یک محیط رسمی کار کنم اما ناچار بودم.